Gebruiksvoorwaarden en privacy

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Applicatie PANNA TV!

 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de (mobiele) applicatie genaamd PANNA TV! die Pro Voetbal BV beschikbaar stelt aan Gebruikers om content te kunnen bekijken (hierna: ‘App’).

 

De App wordt beheerd door Pro Voetbal BV geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27316111 en kantoorhoudende aan de Kerkenbos 1224a te Nijmegen (hierna: [afkorting] ). Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via het e-mailadres info@panna-tv.nl of telefoonnummer 024-3738505

 

1 Toepasselijkheid

1.1  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App die door Pro Voetbal BV is ontwikkeld in samenwerking met Tradecast B.V.

 

1.2  Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), gaat de gebruiker van de App (hierna: "Gebruiker") akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van de App te waarborgen.

 

1.3  Deze Gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid [URL] van Pro Voetbal BV zijn te raadplegen, downloaden en printen via de gelinkte pagina, zodat deze opgeslagen of geprint kunnen worden. De Gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar bij Pro Voetbal BV opvragen via het hierboven vermelde adres.

 

1.4  Indien de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. Pro Voetbal BV is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden.

 

1.5  Als via de App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden van de betreffende (promotionele) actie.

 

1.6  Pro Voetbal BV kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om de Gebruiksvoorwaarden eens in de zoveel tijd te bekijken.

2 Gebruiksrecht App

2.1  Om gebruik te kunnen maken van de App, dient de Gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play store of de website te bezoeken. Gebruiker is verplicht de App te downloaden en/of te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder vanwaar Gebruiker de App heeft gedownload en/of bezoekt. Het is mogelijk dat er ook nog voorwaarden van de aanbieder van de apparatuur, zoals een smart phone of tablet, waarmee de Gebruiker gebruik maakt van de App, van Gebruiker van toepassing zijn bij gebruik van de App.

 

2.2 Pro Voetbal BV verleent aan de Gebruiker vanaf het moment van registratie een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

2.3  De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Voetbal BV. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

2.4 Pro Voetbal BV heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door het gebruiksrecht te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Pro Voetbal BV zal de Gebruiker hierover op een  passende wijze informeren.

 

2.5 Pro Voetbal BV spant zich naar beste vermogen in om de App ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

 

3 Aanmelding, registratie en gebruik van de App

3.1  Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, wordt de mogelijkheid geboden aan de Gebruiker zich te registreren via de App door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, kunnen benodigd zijn om gebruik te kunnen maken van de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is het privacy- en cookiebeleid [URL]van Pro Voetbal BV van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen in deze gegevens die de Gebruiker de gegevens aan te passen in de applicatie.

 

3.2  Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

 

3.3  Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van de App de toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of dat hij/zij toestemming heeft van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

3.4  De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet) verbindingen. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

 

3.5 Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker er voor te zorgen dat de apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

 

3.6 De Gebruiker staat er jegens Pro Voetbal BV voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Pro Voetbal BV en/of Tradecast dan wel derden c.q. daarmee geen rechten van Pro Voetbal BV en/of Tradecast dan wel derden worden geschaad.

 

3.7 De Gebruiker zal de naam en reputatie van Pro Voetbal BV te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Pro Voetbal BV.

 

 

 

4 Plaatsen van content door Gebruiker

4.1  Indien de Gebruiker via de App informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aan kan leveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. In dat geval garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage via de App geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en vrijwaart Pro Voetbal BV voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via de App.

 

4.2  Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de App worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Pro Voetbal BV, zonder dat Pro Voetbal BV daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Pro Voetbal BV alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Pro Voetbal BV een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens Pro Voetbal BV afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is Pro Voetbal BV bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

 

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder de daarin opgenomen gegevens, de onderliggende software, afbeeldingen, teksten en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Pro Voetbal BV, dan wel haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Voetbal BV is het niet toegestaan enig onderdeel/inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

 

5.2 Als naar het oordeel van Pro Voetbal BV aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan is Pro Voetbal BV gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Pro Voetbal BV gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

 

6 Aansprakelijkheid

6.1  De App is met de grootste zorg samengesteld. Pro Voetbal BV kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Pro Voetbal BV behoudt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

6.2 Pro Voetbal BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van de apparatuur en verbindingen van Gebruiker daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App en hieruit voortvloeiende schade.

 

6.3  Pro Voetbal BV is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de App plaatsen of verschaffen. Pro Voetbal BV behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de App worden geplaatst.

6.4 Pro Voetbal BV geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de inhoud daarvan en Pro Voetbal BV is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de inhoud daarvan.

 

6.5 De in dit artikel en deze Gebruiksvoorwaarden genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van Pro Voetbal BV gelden eveneens voor alle door Pro Voetbal BV ingeschakelde hulppersonen en derden.

 

6.6 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Pro Voetbal BV.

6.7  De Gebruiker vrijwaart Pro Voetbal BV voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Pro Voetbal BV, een andere gebruiker van de App dan wel een derde. De Gebruiker zal Pro Voetbal BV alle schade en kosten vergoeden die Pro Voetbal BV als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

7 Privacy en cookies

7.1 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Pro Voetbal BV zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop Pro Voetbal BV omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in het privacy- en cookiebeleid [link].

 

7.2 Pro Voetbal BV gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden: a) om de App te laten functioneren, b) om de Gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de verschillende functies binnen de App, c) om de App af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen, d) om de App verder te ontwikkelen en te verbeteren, e) voor statistische doeleinden, f) om via de App aanbiedingen aan de Gebruiker te doen en voordelen te bieden die te maken hebben met beauty onder de voorwaarden dat de Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven, g) om indien daartoe toestemming is gegeven, via de App zgn. pushberichten te versturen met aanbiedingen, tips en voordelen.

 

8 Beëindiging gebruik van de App door Gebruiker

De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deïnstalleren of de applicatie niet meer te gebruiken.

 

9 Apple

9.1 In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur.

 

9.2 Apple Inc. (hierna: ‘Apple’) is geen partij in de afspraken tussen Pro Voetbal BV en Gebruiker en is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruikersvoorschriften voor op deze Gebruiksvoorwaarden.

 

9.3 Het gebruiksrecht in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.

 

9.4 Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

 

9.5 Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

 

9.6 Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij a) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een ‘terrorist supporting country’ en b) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met ‘prohibited or restricted parties’.

 

9.7 Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Apple recht heeft de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Pro Voetbal BV.


10 Google

10.1. In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google apparatuur en/of programmatuur:

10.2. Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Gebruiksvoorwaarden.

10.3. De licentie in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.

10.4. Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

10.5. Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele

eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

10.6 Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.

10.7 Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Pro Voetbal BV.

 

 

 

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

11.1  Op deze Gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2  Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de App zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Pro Voetbal BV is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 13 mei 2016.

 

 

 

Privacy

 

Dit Privacy Beleid is van toepassing op de online diensten van PANNA TV! uitgevoerd door Pro Voetbal BV, gevestigd te Kerkenbos 1224a, 6546 BE Nijmegen ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 27316111.

 

In dit beleid wordt omschreven welke gegevens van het gebruik en gebruikers worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik van de online diensten van PANNA TV!.

Pro Voetbal BV streeft er naar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens.

 

Definities

Gebruiker: De bezoeker van de website die gebruik maakt van de diensten die PANNA TV! via de website levert.

Bezoeker: De bezoeker van de website.

Website: De website www.panna-tv.nl en de online applicatie (app) PANNA TV!

Mobiele applicatie: De applicatie welke te downloaden is in de Google Play store en Apple App Store.

Gegevens: de persoonsgegevens van een gebruiker welke TradeCast verwerkt.

 

Verwerking van gegevens

Om een optimaal gebruik van de website te bieden verwerkt Pro Voetbal BV gegevens van gebruikers en bezoekers van de website.

Gegevens van gebruikers worden gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen. 

 

Informatie omtrent het gedrag op de website van gebruikers en bezoekers wordt opgeslagen en verwerkt samen met de gegevens van bezoekers om inzicht te krijgen in het gedrag op de website en de website beter af te stemmen op het gedrag van bezoekers en gebruikers. In het geval van informatie omtrent het gedrag van bezoekers wordt de informatie geanonimiseerd.

 

Inzage en correctie

Gegevens van gebruikers kunnen worden ingezien middels het profiel waar gebruikers toegang toe hebben en kan via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@panna-tv.nl met onderwerp “Verzoek vernietiging gegevens” waarbij in de e-mail de betreffende gebruiker dient te worden benoemd en welke overeen moet komen met het e-mailadres van de afzender.

 

Gebruik van Cookies

PANNA TV! maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de gebruiker en/ of bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op de website te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen.

U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser.

 

Websites/ webpagina’s van derden

De website van PANNA TV! kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is PANNA TV! niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

 

Beveiliging

Pro Voetbal BV besteed de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.

 

Insturen bijdragen door geregistreerde gebruikers

 

Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de Mobiele Mobiele applicatielicatie worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan PANNA TV!,  zonder dat PANNA TV! daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van PANNA TV! alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan PANNA TV!  een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens PANNA TV!  afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is PANNA TV!  bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

 

Wijzigingen

PANNA TV! l behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde te wijzigen en met onmiddellijke ingang in te laten gaan, zonder dat zij verplicht is gebruikers en/of bezoekers hiervan op de hoogte te stellen.

 

Vragen

Vragen en opmerkingen omtrent het privacy beleid kunt u richten aan info@panna-tv.nl met onderwerp “Privacy beleid PANNA TV!” of door een brief te sturen naar kerkenbos 1224 a, 6546 BE Nijmegen onder vermelding van “Privacy beleid PANNA TV! ”.